NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

                                  Bank Spółdzielczy Konin nr79 8530 0000 0008 2947 2000 0001 Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
5 czerwca 2023 r. Poniedziałek
IX Tydzień zwykły
Rok liturgiczny: A, I
Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
Pierwsze czytanie:Tb 1, 3; 2, 1b-8
Psalm responsoryjny:Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1b)
Werset przed Ewangelią:Ap 1, 5
Ewangelia:Mk 12, 1-12

Kolor szat liturgicznych:
zielony
Wszystkim Parafianom
i Gościom
- życzymy radosnego przeżywania niedzieli a na nadchodzący tydzień pracy obfitości łask Bożych i opieki Matki Biżej, błogosławionego tygodnia, solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.
Wszystkim Parafianom i Gościom wypełnionym Wiarą w Kościół Chrystusowy
- Niech Bóg obficie Błogosławi


SZCZĘŚĆ BOŻE
Maryjo, Matko nadziei,                                                     
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami,
którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym miejscem komunii;
niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei dla pokoju i radości wszystkich.

Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!

Z Tobą mówimy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22.20).
Niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!


Zapraszamy we wtorek
godz. 16.00 – 17.30.
KANCELARIA PARAFIALNA
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku
 od 8.00 – 9.00 i od 16. 00 – 17. 30, 
w I-szy Piątek od godz. 17. 00.

     


PRASA KATOLICKA
Polecamy prasę katolicką: „Idziemy – Ład Boży”, w związku z Jubileuszem 900-lecia istnienia Diecezji, możemy nabywać po 10zł, broszurę „Diecezja Włocławska” aby zapoznać się z jej skrótem historycznym .
Jubileusz 900 lecia DiecezjiKOMENTARZ DO EWANGELII:
Życie tylko z Jezusem
Jezus porównuje się do kamienia węgielnego, na którym ma opierać się cała budowla, odrzuconego przez budujących jako nienadającego się do tego celu. Jednak wbrew ocenie murarzy to On stał się najbardziej istotnym kamieniem w całej budowli, spajającym i podtrzymującym ją. Ta symbolika pochodzi od proroka Izajasza: „Oto kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kamień węgielny drogocenny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zawiedzie” (Iz 28, 16). Jeśli będziemy sumiennymi dzierżawcami, budowlę naszego życia wzniesiemy na drogocennym kamieniu – Jezusie, jeśli Go odrzucimy, nasze życie runie. Czy w to wierzymy?
Panie Jezu, chcę dziś budować na Tobie. Jeśli mi się nie uda od razu, chcę każdego dnia zaczynać od nowa. Jesteś moim drogocennym kamieniem. Amen.
Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła
MODLITWA
Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji. To nie jest modlitwa na pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali. Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana tylko ku Ojcu.
CYTATY - JAN PAWEŁ IIZnalezione obrazy dla zapytania pielgrzymki parafialne
Mk 12, 1-12 Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: «Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: „Uszanują mojego syna”. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”». I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili Go więc i odeszli.
Oto słowo Pańskie
W czwartek 8 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. w naszym kościele o godz.: 7.30, 9.00, 10.30 i 18.00, (nie ma Mszy św., o godz. 16.00). Wszystkich serdecznie zapraszamy na procesję Eucharystyczną jak w latach ubiegłych, której będzie przewodniczył Ks. Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski. Niech to będzie świadectwo naszej wiary oraz uroczyste uwielbienie Chrystusa i dziękczynienie za dar Eucharystii. Po Mszy św. o godz. 10.00 w kościele św. Maksymiliana wyruszymy Al. 1 Maja, Kard. Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Wojciecha i tam nastąpi rozwiązanie procesji. Chorągwie, sztandary, obrazy oraz różaniec zostaną zawiezione na plac przed kościołem św. Maksymiliana. Prosimy Pana Władysława Jabłońskiego, prezesa asysty, o zorganizowanie i pokierowanie naszą asystą przy kościele św. Maksymiliana. Ołtarze naszej parafii w tym roku będą przy Pływalni oraz na placu przy Amfiteatrze które będą montowany od godz. 6.00 rano. Jak co roku prosimy panie, aby ubrały ołtarz kwiatami. Tak jak każdego roku zapraszamy do udziału we Mszy św. w naszym kościele ( szczególnie osoby chore i starsze), a potem prosimy na procesję na odcinku od ul. Błaszaka do ołtarza przy Amfiteatrze. Prosimy dzieci, które w tym roku były u I Komunii św., i Komunii św., rocznicowej oraz dziewczynki pragnące sypać kwiatami, aby przyszły z rodzicami na Mszę św. o godz. 10.30 do naszego kościoła w strojach komunijnych. Po Mszy św. wraz z siostrami, katechetami oraz rodzicami dzieci udadzą się na plac przy Pływalni, tam włączą się do procesji i na odcinku do trzeciego ołtarza będą sypały kwiatami, a pozostałe dzieci włączą się w szyk procesyjny do asysty. Od trzeciego ołtarza dzieci będą mogły z rodzicami wrócić do domu, ale zachęcamy, aby w szyku procesyjnym dojść do kościoła św. Wojciecha. Przez całą Oktawę Bożego Ciała zapraszamy asystę i dzieci do sypania kwiatów. Codziennie będzie procesja Eucharystyczna po Mszy św. o godz. 18.00. Serdecznie prosimy i zachęcamy uczniów klas starszych, jak i dorosłych, o zbieranie płatków kwiatów i dostarczenie ich do kościoła.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolno-katechetycznego spośród dzieci które miały tę łaskę, że nie opuściły Mszy św., w minionym roku szkolno-katechetycznym, w następną niedzielę 11 czerwca dzieci przynoszą kartki obecności a w niedzielę 18 czerwca zostanie wylosowana główna nagroda (wylosowane dziecko musi być obecne tego dnia na Mszy św., a w wypadku nieobecności zostanie wylosowane kolejne dziecko) – oczywiście uczęszczamy na niedzielną Eucharystię nie dla nagrody, ale stosujemy tzw., wzmocnienia pozytywne, które są źródłem radości i zachętą dla każdego z nas.
- W związku z tym, że w niedzielę 18 czerwca przypada ostatnia niedziela przed zakończeniem Roku Szkolnego i Katechetycznego, dlatego podczas tej Mszy św. będziemy dziękować także za miniony Rok szkolno-katechetyczny, jak również za posługę katechetyczną S. Emanueli .
- W związku z Uroczystością Bożego Ciała próba dzieci do sypania kwiatów odbędzie się we wtorek 6 czerwca o godz. 18.45 przed kościołem (klasy 1,2,3,4 i przedszkole – starsze dzieci także zapraszamy w strojach komunijnych).
Ks. Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski - Działając w oparciu o kan. 87 § 1 KPK, wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 9 czerwca 2023 r. udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK). W zamian wiernych zachęca się do podjęcia innej formy pokuty, zwłaszcza praktykowania uczynków miłości i pobożności.
Dnia 16 września 2023 roku, na początku roku szkolno-katechetycznego, organizujemy pielgrzymkę dziękczynną do Częstochowy dla dzieci które w tym roku przystąpiły do I Komunii św., i Komunii św. rocznicowej
każde dziecko udaje się z osobą dorosłą i zabiera strój komunijny. Koszt pielgrzymki – 100zł, który zawiera opłatę za autokar, obiad, przewodnika po Jasnej Górze i ubezpieczenie. Wyjazd o godz. 6.00, powrót ok. godz. 20.00. W programie pielgrzymki: Msza św., obiad, zwiedzanie historycznych miejsc Jasnej Góry z przewodnikiem oraz czas wolny i zakup pamiątek – zapisy u Sióstr Katechetek.  
KALENDARZ
WIADOMOŚĆ DLA WEBMASTERA
POGODA
PRZYDATNE LINKI
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Katolicka Agencja Informacyjna Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Przewodnik Katolicki

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

tel. 63 242 64 64


KONTO
Bank Spółdzielczy Konin
nr 79 8530 0000 0008 2947 2000 0001


Zapraszamy we
wtorek od 
17.00 - 18.00
Dary wydawane są we: wtorek od 9.00 - 10.00 
i piątek 
9.00 - 10.00.

Adres: 
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

telefon:
63 242 64 64

Dyżury kancelarii parafialnej:

od poniedziałku do piątku w godz:
8.00 - 9.00 
oraz 
16.00 - 17.30
PRZYDATNE LINKI
Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu Znalezione obrazy dla zapytania radio maryja logo
 
 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego